48.5" TO 48.75 X 7.5" X 3 5/8" TO 3.75" WHITE OAK MANTLE BEAM! Part #G-227